Your browser does not support JavaScript!
通識教育中心 Center for General Education National Sun Yat-sen University, NSYSU
教師榮譽榜

國內/外榮譽

得獎人

所屬單位

獎項名稱

獲獎年度

林煥祥

自然應用組

國科會傑出學者研究計畫

97年度

林煥祥

自然應用組

國科會傑出研究獎

100年度

林煥祥

自然應用組

東亞科學教育學會傑出貢獻獎

102年度

 

 

 

校內榮譽

得獎人
(依筆畫順序)

所屬單位

獎項名稱

獲獎年度

中山講座

林煥祥

自然應用組

中山講座

1018月至1047

林煥祥

自然應用組

中山講座

1048月至1077

西灣講座

林煥祥

自然應用組

西灣講座

972月至1001

林煥祥

自然應用組

西灣講座

1008月至1037

學術研究績優教師

唐文慧

人文社會組

學術研究績優教師

100年度

越建東

人文社會組

學術研究績優教師

100年度

唐文慧

人文社會組

學術研究績優教師

101年度

黃臺珠

自然應用組

學術研究績優教師

101年度

唐文慧

人文社會

學術研究績優教師

102年度

黃臺珠

自然應用組

學術研究績優教師

102年度

唐文慧

人文社會組

學術研究績優教師

103年度

越建東

人文社會組

學術研究績優教師

103年度

黃臺珠

自然應用組

學術研究績優教師

103年度

李佳倫

運動健康組

學術研究績優教師

104年度

唐文慧

人文社會組

學術研究績優教師

104年度

陳孟仙

自然應用組

學術研究績優教師

104年度

李佳倫

運動健康組

學術研究績優教師

105年度

唐文慧

人文社會組

學術研究績優教師

105年度

陳孟仙

通識教育中心

學術研究績優教師

105年度

邱文彬

通識教育中心

學術研究績優教師

106年度

李佳倫

運動健康組

學術研究績優教師

106年度

蔡俊彥

自然應用組

學術研究績優教師

106年度

教學績優教師

許秀桃

運動健康組

教學績優教師

99學年度

趙大衛

自然應用組

教學績優教師

99學年度

戴妙玲

自然應用組

教學績優教師

99學年度

趙大衛

自然應用組

教學績優教師

100學年度

戴妙玲

自然應用組

教學績優教師

100學年度

林宗正

運動健康組

教學績優教師

101學年度

越建東

人文社會組

教學績優教師

101學年度

戴妙玲

自然應用組

教學績優教師

101年度

江政寬

人文社會組

教學績優教師

102學年度

袁中新

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

103學年度

陳孟仙

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

103學年度

戴妙玲

自然應用組

教學績優教師

103學年度

陳孟仙

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

104學年度

羅凱暘

運動健康組

教學績優教師

104學年度

袁中新

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

104學年度

鄭雯

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

104學年度

江政寬

人文社會組

教學績優教師

105學年度

杜佳倫

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

105學年度

鄭雯

連續三年支援通識課程教師

教學績優教師

105學年度

羅凱暘

運動健康組

教學績優教師

105學年度

產學研究績優教師

陳孟仙

自然應用組

產學研究績優教師

105學年度

許秀桃

運動健康組

產學研究績優教師

105學年度

許秀桃

運動健康組

產學研究績優教師

106學年度